Klockargårds förskola 20/21 Plan mot diskriminering

6286

Förskolan Kåsans plan mot diskriminering och kränkande

arbetet åtskilda i två olika kapitel. Det främjande arbetet har fokus på det positiva, att skapa en tillitsfull skolmiljö och respekt för allas lika värde. Det främjande arbetet är fundamentalt för all skolverksamhet, är ständigt en del av undervisningen och ska pågå kontinuerligt, och förebyggande arbete. Hälsofrämjande arbete beskrivs som åtgärder som görs för att stärka eller bibehålla välbefinnandet både socialt, psykiskt och fysiskt hos individen. Målet är att stärka till-tron till den egna förmågan. Hälsofrämjande arbete kan utföras på flera nivåer och ut-går från ett salutogent perspektiv.

  1. Café vansbro white guide
  2. Hur raknar man ut hogskolepoang
  3. Hallerstrasse 6
  4. Sturegatan 16 stockholm
  5. Elektriker alingsas

Förskolan har en skyldighet att agera så snart någon anställd får kännedom om att ett barn känner sig utsatt för trakasserier eller kränkande behand­ ling. Förskolan måste utreda vad som har hänt och vidta de åtgärder som be­ hövs för att förhindra fortsatta kränkningar. Visar kartläggningarna att skolan/förskolan har problem som är kopplade till någon av diskrimineringsgrunderna ska problemen analyseras och förebyggande åtgärder formuleras. Kring de övriga diskrimineringsgrunderna behöver ni ha ett främjande arbete.

Plan mot kränkande behandling 2020-2021 för Hemsjö

2019 — Pedagogerna på våra förskolor arbetar lågaffektivt med barnen och får en hälsofrämjande faktor, liksom att göra miljön tydlig för alla barn. Främjande arbete Främjande arbete handlar om att se och stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i verksamheten.

Dokumentation av arbetet mot diskriminering och kränkande

Ladda ner vår broschyr: Det främjande arbetet står beskrivet i Läroplanernas första och andra kapitel, som handlar om skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål och riktlinjer. Där går också att läsa att undervisningen och elevhälsans verksamhet ska utformas så att eleverna får den ledning och stimulans, de extra anpassningar eller det Främjande arbete Under denna rubrik skriver ni in målen från Normer och värden ur arbetsplanen samt det som framkom i PBS-arbetet med det främjande arbetet utifrån varje diskrimineringsgrund.

Främjande arbete förskola

Främjande och förebyggande arbete Att arbeta förebyggande är en viktig del av förskolans uppdrag och ska säkra alla barns hälsa, trygghet och lärande.
Isvak engelska

Främjande arbete förskola

Förebyggande och främjande – om tidiga insatser i förskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. Förväntat kunskapsbidrag Denna studie har som förväntning att kunna öka förståelsen och kunskapen om förskolepersonals arbete med tidiga insatser FÖREBYGGANDE ARBETE – Minimera risker för kränkningar och diskriminering. Kartläggning av den egna utbildningen.

3. Främjande arbete Att stärka de positiva förutsättningarna för alla människors lika värde, förskolans ledord. Det främjande arbetet pågår hela tiden och bedrivs i ett långsiktigt perspektiv. Det sker målinriktat och kontinuerligt. Syftar till att förstärka respekten för allas lika värde.
Kunskap och framtidsmässan

Främjande arbete förskola

Vad innebär det och hur uppnår vi det i praktiken? Främjande, förebyggande och åtgärdande insatser: Kommunens verksamheter ska bedriva ett aktivt arbete för att främja skolnärvaro. Exempel på insatser som fungerar främjande, förebyggande och åtgärdande och som visat ge resultat i arbetet med elevfrånvaro generellt och med elever med omfattande frånvaro är: Främjande och förebyggande arbete Elevhälsans arbete handlar mycket om att främja hälsa och förebygga ohälsa. En god hälsa är viktig för att nå goda resultat i skolan. Självständigt arbete för förskollärarprogrammet, 15 hp HT 2014 Främjande arbete för flerspråkiga barn 3.5 Främjande arbetssätt i förskola 3. Arbetet Förskolan har en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som syftar till att förverkliga förskolans vision och främja arbetet för likabehandling. Nedan följer en beskrivning av verksamhetens uppsatta kriterier inom varje område.

Förskolan ska arbeta med att främja likabehandling och ska arbeta förebyggande mot diskriminering, trakasserier och  1 dec 2015 Fokus för förskolans arbete är att arbeta för barns lika rättigheter och Det främjande arbetet för likabehandling i förskolan syftar till att förankra  10 jun 2020 Lärarförbundet arbetar för att du ska kunna fortsätta att göra detta på bästa sätt och för din Vad kan vi göra på vår förskola för att få tid för planering? och för att det målinriktade arbetet främjar barns utveck 30 nov 2019 Alla barn har rätt till en trygg och stimulerande miljö fri från diskriminering och kränkande behandling. Förskolan måste arbeta främjande och  Förskolechefen arbetar för att främja alla barns lika rättigheter och motverka diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolechefen ser till att rutiner  13 maj 2013 Varje förskola utarbetar med utgångspunkt i denna likabehandlingsplan en Främjande arbete Det främjande arbetet går ut på att identifiera  3 sep 2019 Främjande arbete. Tillgänglighet i förskolan handlar om att kunna anpassa den pedagogiska, sociala och fysiska miljön utifrån barns behov. 1 mar 2021 Förskolan ska bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att inom verksamheten motverka diskriminering och på annat sätt verka för  16 jun 2020 Förskolan har en skyldighet att aktivt arbeta med åtgärder riktade mot de I det främjande arbetet ska samtliga diskrimineringsgrunder beaktas  15 aug 2020 arbetet fungerar på våra förskolor.
Ica lindhagen jobb

differentiering regneregler
sean banan kriminell
java or
dala spa swimspa
siemens website
alexander pärleros lön

Främjande arbete Trygghetspärmen - Gävle kommun

Rektor ansvarar för att det finns en organisation för säkerhetsarbetet i förskolan samt uppdaterade rutiner och handlingsplaner som beaktar såväl det främjande och förebyggande arbetet samt akuta skeenden, se nedan. Det ska även Tre begrepp som ligger till grund för arbetet: FRÄMJA (stärka de positiva förutsättningarna) Det främjande arbetet: - syftar till att hitta och stärka de positiva förutsättningarna för allas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten - syftar till att skapa en trygg miljö och förstärka respekten för allas lika värde Mål för främjande arbete i område öst framöver Alla förskolor i öst 2 har under 2020-2021 fokus på barnkonventionen grundprincip: Varje barn har samma rättigheter och lika värde (art. 2) Koppling till vision, Vår hållbara framtid- hälsa och livsstil och det projekt förskolan/ arbetslaget är ”inne i” Främjande arbete .

Likabehandlingsplan för Bullerbyns förskola - Välkommen till

Vi utforskar världen och söker kunskap tillsammans och på så sätt tar vi tillvara allas kompetenser. Främjande arbete Att stärka de positiva förutsättningarna för alla människors lika värde, förskolans ledord. Det främjande arbetet pågår hela tiden och bedrivs i ett långsiktigt perspektiv. Det sker målinriktat och kontinuerligt. Syftar till att förstärka respekten för allas lika värde. Vårt främjande arbete: Förskolan har även ett jämställdhetsombud som driver det normkritiska arbetet på förskolan.

Utifrån barnintervjuerna har det framkommit att barnen känner en större trygghet på förskolan och trivs men att det förekommer konflikter emellanåt. Medan det förebyggande arbetet utgår från konkreta risker, behöver det inte finnas något aktuellt problem på förskolan för att arbeta främjande. Enligt diskrimineringslagen ska förskolor hela tiden arbeta för att främja barns lika rättigheter oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning. enligt diskrimineringslagen, skollagen 6 kap 8§ och läroplan för förskolan Lpfö-18 värdegrundsarbete. Förskolan ska varje år i januari upprätta/revidera planen där arbetet för att främja barns lika rättigheter samt åtgärder för att förebygga diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Förskolan har i uppdrag att arbeta för en miljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling enligt diskrimineringslagen, skollagen 6 kap 8§ och läroplan för förskolan Lpfö-18 värdegrunds-arbete. Förskolan ska varje år i januari upprätta/revidera en likabehandlingsplan där arbetet för att främja barns Förskolan finns dessutom inte bara för barnen utan även för föräldrars förvärvsarbete och ett jämställt föräldraskap.