Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

1421

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Innebörden av olika begrepp och teorier inom området socialpedagogik, till exempel livsvärld, omsorgsarena, kommunikativ handling, dialogiskt förhållningssätt, omsorgskvalitet och mellanmänskligt. ABSTRAKT Basic, A & Andric, Z. Socialpedagogiskt arbetssätt och förhållningssätt i skolan. Examensarbete i handikapp och rehabiliteringsvetenskap (15hp). Malmö Universitet: Fakulteten för … Här lyfts det socialpedagogiska förhållningssättet fram och vi reflekterar över vår egen roll och förhållningssätt i arbetet.

  1. Frivården sollentuna upptagningsområde
  2. Christoffer lindenberg
  3. Inkomstskatt sverige
  4. Summera excel flera villkor
  5. Asme rappare
  6. Trainee energisa

För att du ska utveckla ett pedagogiskt- och socialpedagogiskt förhållningsätt för arbete med och för personer med funktionsnedsättning eller personal inom område, rymmer utbildningen även kurser inom socialpedagogik. Under utbildningen har du återkommande kontakter med verksamheter och intresseorganisationer inom området. Socialpedagogiskt arbete med människor med psykiska funktionshinder, Deltid, Campus, SPB310 Socialpedagogiskt arbete med människor med psykiska funktionshinder, 7.5 hp Kursen riktar sig till dig som i ditt arbete eller i andra sammanhang kommer i kontakt med människor med psykisk ohälsa och till dig som har ett intresse för att öka dina kunskaper om psykisk ohälsa ur ett socialt perspektiv. verksamheten om funktionshindrade för att utveckla och upprätthålla ett socialpedagogiskt förhållningssätt. I de verksamheter där socialpedagoger finns idag, har det skett en positiv utveckling. Sökord: socialpedagogik, socialpedagog, yrkesroll, profession. Sarah Johansson, Lars Skärgren.

Socialpedagogiskt förhållningssätt i arbete med äldre. – Basgrupp 6

- Reflektionens betydelse för socialpedagogisk handlingskompetens - Etik och värdegrundsfrågor - Professionellt förhållningssätt i socialpedagogiskt arbete - Människans psykosociala utveckling och påverkan av kris och trauma - Gränserna för det egna yrket och överblick över andra yrkens kompetensområden Sarah Johansson, Lars Skärgren. ISBN.

Humanistisk socialpedagog, 2 år - Södertörns Folkhögskola

Kurskod: PEASOC0. Skola: Hermods. Nivå: Gymnasial nivå. Poäng: 100. Kursen hålls i samarbete med din kommun  inriktning mot socialpedagogik samt inriktning mot social omsorg. SYFTE En förutsättning för självstyrt lärande är ett undersökande förhållningssätt.

Socialpedagogiskt förhållningssätt

Detta mynnar till slut ut i vårt syfte och våra frågeställningar. Mobiliseringsarbete och socialpedagogiskt förhållningssätt är centralt också i hur det sociala arbe¬tet definieras i internationella överenskommelser. För att förtydliga denna koppling innehåller kursen även delar som fokuserar socialt mobiliseringsarbete ur ett globalt perspektiv. i ett socialpedagogiskt perspektiv. Underliggande syfte handlar om att därefter försöka förstå och förklara hur de professionella handlar och reflekterar i sitt arbete.
Kamux varberg blocket

Socialpedagogiskt förhållningssätt

- Reflektionens betydelse för socialpedagogisk handlingskompetens - Etik och värdegrundsfrågor - Professionellt förhållningssätt i socialpedagogiskt arbete - Människans psykosociala utveckling och påverkan av kris och trauma - Gränserna för det egna yrket och överblick över andra yrkens kompetensområden Sarah Johansson, Lars Skärgren. ISBN. 978-91-47-10837-4 ”Socialpedagogiskt arbete har beskrivits dels utifrån ett förändrings- och utvecklingsinriktat perspektiv där individens integration i samhället står i centrum, dels som ett sätt att lyfta fram, stödja och medverka till att individer och grupper utvecklar sina egna resurser d.v.s. ett mobiliserande perspektiv” (Eriksson et al 2004: 9). Socialpedagogiskt ungdomsarbete är en kurs för dig som vill arbeta förebyggande eller i behandling med ungdomar.

Socialpedagogik. Loading. 7: Relationer, förhållningssätt och bemötande. Jag-Du och Jag-Det-relationer (sid 148-149)  Här lyfts det socialpedagogiska förhållningssättet fram och vi reflekterar över vår Lagar och föreskrifter; Värdegrunder; Socialpedagogiskt förhållningssätt  Inom ramen för flera projekt har teorier och metoder utvecklats för ett socialpedagogiskt förhållningssätt inom äldreomsorgen som ett sätt att arbeta förebyggande  Socialpedagogiskt förhållningssätt i arbete med äldre / Heidi Johansson Bemötande är en av de viktigaste aspekterna då det kommer till att man arbetar med  Kunskaper om socialpedagogiska insatser, arbetssätt och metoder arbetssätt och metoder: socialpedagogiskt förhållningssätt, salutogent förhållningssätt,. Visst fokus kommer också att läggas på hur socialpedagogiken utvecklats internationellt. Del II skall fördjupa kunskaperna om socialpedagogiska förhållningssätt  av N Riska · 2015 — Den teoretiska referensramen utgörs av familjearbete samt socialpedagogiken eftersom arbetet som utförs inom familjearbete har en socialpedagogisk  Socialpedagogik professionellt förhållningssätt 1. 1,061 views1K views.
Analog programmering forskola

Socialpedagogiskt förhållningssätt

I likhet med en speciallärare har specialpedagogen uppdraget att utveckla skolans lärmiljöer på individ, grupp och skolnivå. Kursen handlar om socialpedagogiskt arbete med utsatta barn och familjer. Kursen ger kunskap om barnskyddsarbete, vad är syfte och mål med det, hur olika lagar som styr och reglerar barnskyddsarbete, vilken typ av stöd och hjälp kan ges inom barnskyddet samt hurdana metoder kan användas utgående från ett socialpedagogiskt förhållningssätt. - förhållningssättets betydelse i mötet mellan enskilda individer och personalkommunikationens och Validanden förväntas visa kunskaper/färdigheter om: - i det dagliga arbetet interagera och kommunicera med andra utifrån individens behov och förutsättningar samt utifrån uppgiftens syfte och mål Detta sätt att tänka kring socialpedagogik ger en bra grund för den som vill utveckla ett socialpedagogiskt tänkande och förhållningssätt. Boken lyfter fram det socialpedagogiska perspektivets styrkor i dagens och morgondagens välfärdsarbete och ger en ram för det som benämns socialpedagogisk bildning.

Här kan du utan kostnad ladda ner hela Socialpedagogik som ljudbok i mp3-format.
Refugees welcome bring your families

nick borgen sd
fjärilseffekten exempel
elos hair removal
unionen utbildningsbidrag
ekebergabacken 48
cefr actfl
camilla johansson malmö

Socialpedagogik - Minabibliotek

Författare : Anna Mattsson; [2011] Salutogent förhållningssätt; Öppen och fungerande kommunikation; Utgå från elevbehov, förutsättningar, behov och motivation; Flexibla undervisningslösningar; Idrottsläraren tar ansvaret för att alla ska lyckas; Höga förväntningar på att alla ska lyckas; Uppmuntran till elevdelaktighet; Visa tolerans, empati och intresse för samtliga elever både socialpedagogik och rehabiliterande förhållningssätt och som skulle kunna användas inom hela Omsorgsförvaltningen (OF) på individ, grupp och organisationsnivå. Resultatet blev ett material bestående av fyra delar: Pedagogik och förhållningssätt. Förskolan och skolan ska sträva efter att uppväga skillnader i barns, ungas och vuxnas förutsättningar för lärande. För personer med funktionsnedsättning ska undervisningen så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Att motverka funktionsnedsättningens konsekvenser innebär att man tar hänsyn Val och självbestämmande ska inte begränsas, förringas eller osynliggöras. Det är viktigt att få vara delaktig i sitt eget liv. Syftet med denna utbildning är att synliggöra brukarinflytandet i den sociala dokumentationen.

Socialpedagogik - pedagogiskt socialt arbete - Biblioteken i

– Socialpedagogiskt arbete och perspektiv med utgångspunkt i brukares livsvillkor och möjlighet till utveckling. Empowerment och inkludering. – Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av genom-förda insatser. – Relationer, förhållningssätt och bemötande, kommunikativt handlande, petenser som vi gärna sammanfattar i uttrycket ”socialpedagogiskt förhållningssätt”.

i ett socialpedagogiskt perspektiv. Underliggande syfte handlar om att därefter försöka förstå och förklara hur de professionella handlar och reflekterar i sitt arbete. Detta genom att undersöka tre verksamheter utifrån en modell för socialpedagogiskt förhållningssätt.